Dear Parents,

This is to inform you that there will be another area power cut tomorrow 5 April, from 9am until 5pm. Children may attend school in their PE uniform. The scheduled Primary parent consultations will go ahead, and I hope that you will forgive teachers being slightly more informally dressed due to working all day without air-conditioning.

The musical Seussical will also go ahead as planned – we have held meetings with the local authorities and have received assurances that they will put power back on by 5pm, in time for the production.

Sincerely,

Neil Richards
Headmaster

*****

เรียน ท่านผู้ปกครอง

ทางโรงเรียนได้รับการแจ้งอีกครั้งจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต เรื่องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพรุ่งนี้ วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. ผมขอเรียนให้ทราบว่า นักเรียนสามารถใส่ชุดพละมาโรงเรียนได้ ส่วนการประชุมผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาจะดำเนินการจัดตามที่กำหนด ผมหวังว่าท่านผู้ปกครองจะให้อภัยในการแต่งกายของคุณครูในวันดังกล่าวที่อาจจะไม่เป็นทางการ เนื่องจากการทำงานทั้งวันโดยปราศการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

ส่วนกำหนดการแสดงละครเวที Seussical ยังคงเป็นไปตามกำหนดเวลาเดิม ซึ่งทางโรงเรียนได้ติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ แล้ว และได้รับความสนับสนุนอย่างเต็มที่ที่จะพยายามดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโรงเรียนทันก่อนเวลาการแสดงละเวทีจะเริ่มขึ้นภายในเวลา 17.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
มิสเตอร์นีล ริชารด์ส