Photo of Her Majesty Queen Sirikit
Celebration of Her Majesty’s 86th Birthday Anniversary
12 August 2018
British International School, Phuket 
—————————————————————————————–
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต